ATHEIST – CADAVER – SVART CROWN – FROM HELL
(1. September – 25. September 2020)

GEOFF TATE
(12. September – 20. September 2020)

Way Of Darkness Festival 2020
(2. Oktober – 3. Oktober 2020)

THEN COMES SILENCE – MACHINE TOUR 2020
(2. Oktober – 11. Oktober 2020)

PROJECT PITCHFORK
(9. Oktober 2020)

W.A.S.P 1984 – Headless World Tour
(16. Oktober – 23. Oktober 2020)

AUTUMN MOON 2020
(23. Oktober – 25. Oktober 2020)